Aneks A Opštih uslova korišćenja

Sporazum o obradi podataka

Član A1

Osnovne odredbe

Za pružene web hosting i druge povezane usluge "Obrađivač podataka" je preduzeće Dream Technologies Group d.o.o. (u daljem tekstu "Provajder"), dok je "Rukovalac podacima" Korisnik, u skladu sa Opštim uslovima korišćenja.

Obe strane potvrđuju da imaju potrebna ovlašćenja da sklope Sporazum o obradi podataka (u daljem tekstu "Sporazum") koji je sastavni deo Osnovnog ugovora, odnosno Opštih uslova korišćenja usluga ("Uslovi korišćenja").

Ovaj Sporazum reguliše način obrade ličnih podataka za vreme korišćenja usluga Provajdera.

Kontakt za pitanja u vezi uslova i zaštite podataka, može se naći na adresi dreamweb.rs/privatnost.

Član A2

Značenje izraza

Definicije za podatake o ličnosti, obradu, osetljive podatke, rukovaoce, obrađivače itd. su iste kao i u postojećem Zakonu o zaštiti podataka (ZZPL), kao i u Uredbi o regulaciji zaštite podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) koja se primenjuje u EU.

Za potrebe ovog Aneksa, Rukovalac podacima je "Korisnik", a Obrađivač je "Provajder".

Član A3

Predmet obrade

Svrha obrade korisničkih podataka je ispunjavanje ugovornih obaveza.

Sporazum reguliše kako Provajder postupa sa ličnim podacima Korisnika i opisuje kako će Provajder osigurati zaštitu podataka kroz tehničke i organizacione mere u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ovaj sporazum ima prednost nad svim drugim sporazumima i odredbama koji se tiču obrade ličnih podataka.

Član A4

Obaveze Provajdera

Provajder može da vrši obradu ličnih podataka u ime i u skladu sa dokumentovanim instrukcijama Korisnika. Sklapanjem ovog Sporazuma, Korisnik nalaže Provajderu da može da vrši obradu ličnih podataka na sledeći način:

 1. samo u skladu sa važećim zakonom,
 2. da ispuni sve ugovorne obaveze u skladu sa Opštim uslovima korišćenja,
 3. kao što je dalje navedeno, da bi Korisnik mogao neometano da koristi usluge i
 4. kao što je opisano ovim Sporazumom.

Sve navedeno iznad se takođe primenjuje i kod prenosa ličnih podataka u treće zemlje.

Provajder nema razloga da veruje da postoje zakonske prepreke da ispoštuje prethodno date instrukcije. Provajder će, u slučaju da dođe do saznanja da su takve instrukcije u suprotnosti sa zakonom, obavestiti Korisnika.

Ovim dokumentom su obuhvaćene sve Kategorije registrovanih lica i ličnih podataka, koje se obrađuju.

Provajder će osigurati poverljivost, integritet i dostupnost ličnih podataka u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka. Provajder će primeniti sistematske, organizacione i tehničke mere kako bi obezbedio odgovarajući nivo bezbednosti, uzimajući u obzir najsavremeniju tehnologiju i troškove implementacije u odnosu na rizik i vrstu ličnih podataka koje treba zaštititi.

Ukoliko su Korisniku potrebne dodatne informacije o sigurnosnim merama, dokumentacija ili druge informacije o tome kako Provajder vrši obradu podataka, a takav zahtev usključuje više informacija od onoga što je Provajder dao na uvid, što podrazumeva dodatni posao, Provajder može da naplati Korisniku takvu uslugu.

Provajder i zaposleni kod Provajdera garantuju za poverljivost ličnih podataka, što se primenjuje i nakon isteka ovog Sporazuma.

Provajder će po saznanju za povredu bezbednosti podataka o ličnosti bez odlaganja o tome obavestiti Korisnika, kako bi on mogao da ispuni zakonsku obavezu i slučaj prijavi nadzornom organu i obavesti lica čiji su to podaci.

Provajder ne može direktno da odgovori licima čiji su podaci bez prethodne saglasnosti Korisnika. Provajder ne može otkriti trećim licima sadržaj i lične podatke, osim kada je na to obavezan u skladu sa zakonom, na primer na osnovu sudske odluke.

Član A5

Obaveze Korisnika

Prihvatanjem ovog Sporazuma, Korisnik potvrđuje da

 • kada koristi usluge koje pruža Provajder, po Opštim uslovima korišćenja, obrađuje lične podatke u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka,
 • ima pravnu osnovu za obradu i prenos relevantnih podataka o ličnosti Provajderu (uključujući i eventualne poddugovarače koje Provajder koristi),
 • je isključivo odgovoran za tačnost, integritet, sadržaj, pouzdanost i zakonitost ličnih podataka koji su dostavljeni Provajderu,
 • je ispunio sve obavezne zahteve za dobijanje dozvole od nadležnih organa za obradu ličnih podataka,
 • je ispunio obavezu da pruži relevantne informacije licima čiji se podaci obrađuju, a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka,
 • kod korišćenja usluga Provajdera, prema Uslovima korišćenja, ne vrši prenos osetljivih ličnih podataka kod Provajdera ili podatke koji se odnose na kriminalne osude i prekršaje. Ukoliko dođe do prenosa takvih podataka, Provajder neće biti odgovoran za nepravilnu obradu takve vrste osetljivih podataka,
 • će održavati ažurnim registar ličnih podataka po tipovima i kategorijama ličnih podataka koje Korisnik obrađuje.
Član A6

Korišćenje podizvođača i prenos podataka

Kao sastavni deo pružanja usluge Korisniku, u skladu sa Uslovima korišćenja i ovim Sporazumom, Provajder može da koristi spoljne podugovarače (treća lica) unutar ili izvan EU. Provajder će osigurati da oni prihvataju odgovornost koja odgovara obavezama u ovom Sporazumu.

Ukoliko su podugovarači izvan EU, Provajder će obezbediti da se prenos podataka vrši u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka.

Korisnik je saglasan da Provajder koristi podugovarače na prethodno opisan način.

Promena podugovarača se ne može smatrati povredom Ugovora o uslugama.

Član A7

Sigurnost

Provajder se obavezuje da obezbedi visok nivo sigurnosti za svoje usluge. Provajder obezbeđuje nivo bezbednosti kroz odgovarajuće organizacione i tehničke mere bezbednosti, u skladu sa zahtevima o bezbednosti informacija.

Provajder se obavezuje da će mere zaštite podataka biti prilagođene kontinuiranom tehničkom i organizacionom unapređivanju, dok su te mere u okviru dogovorenog minimuma. Pružalac usluga će odmah implementirati promene koje su potrebne da bi se održao nivo informacione bezbednosti u skladu sa važećim standardima za usluge koje su predmet Ugovora.

Član A8

Primena i prestanak važenja

Ovaj Sporazum se primenjuje sve dok Provajder vrši obradu ličnih podataka u ime Korisnika, u skladu sa Uslovima korišćenja.

Ovaj Sporazum automatski prestaje da važi po isteku usluga. Nakon isteka ovog Sporazuma, a najviše 90 dana nakon isteka zakupljene web hosting usluge, Provajder će obrisati lične podatke koji su obrađeni od strane Provajdera, a u ime Korisnika. Na zahtev korisnika Provajder može dostaviti Korisniku obrađene podatke, a trošak za takvu akciju se obračunava na osnovu cene radnog sata za utrošeno vreme od strane Provajdera i složenosti zahtevanog procesa.

Provajder može da zadrži lične podatke nakon isteka Sporazuma, zavisno od zakonskih odredbi, uz poštovanje istih tehničkih i organizacionih mera koje su opisane u Sporazumu.

Član A9

Vrste ličnih podataka

Obrađivaće se podaci o ličnosti kojima Pružalac usluga ima pristup u okviru izvršavanja svojih usluga u skladu sa Opštim uslovima korišćenja.

Usluge Provajdera omogućavaju da Korisnik prizvoljno vrši procesiranje ličnih podataka, pa iz tog razloga nije moguće navesti kategorije lica ili ličnih podataka koji su regulisani ovim Sporazumom. Korisnik je u obavezi da registruje ove informacije.

Korisnik ne može da transferuje bilo koje osetljive podatke kod Provajdera. U slučaju da dođe do takvog transfera, Provajder ne može da odgovara za neodgovarajuću obradu takvih podataka. Osetljivi podaci su definisani kao:

 • Rasno ili etničko poreklo, političko opredeljenje, verska ili filozofska ubeđenja,
 • Genetski i biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije fizičkog lica,
 • Podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji,
 • Podaci o zdravstvenom stanju,
 • Pripadnost sindikatu.

Korisnik ne može da transferuje kod Provajdera podatke koji se odnose na krivičnu i prekršajnu osuđivanost.

Član A10

Odgovornost

Odgovornost za kršenje odredbi ovog Sporazuma su regulisane odredbama o odgovornosti u Uslovima korišćenja. To se odnosi i na povrede od strane podugovarača.

Član A11

Važeći zakon i nadležnost

Ovaj Sporazum podleže zakonu i nadležnosti kao što je navedeno u Opštim uslovima korišćenja.

 


Plaćanje se može obaviti platnom karticom na sajtu, gotovinskom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci, e-bank nalogom, virmanom ili deviznim transferom iz inostranstva.
Verified by Visa MasterCard Secure Code

Web sajt koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i statističku analizu posete.
Korišćenjem našeg sajta ste saglasni sa upotrebom kolačića. Pročitajte više u našoj Politici privatnosti.

OK