Korisnički ugovor

Opšti uslovi korišćenja

Član 1

Osnovne odredbe

Opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu Opšti uslovi) uređuju međusobna prava, odnose i uslove pod kojima preduzeće Dream Technologies Group doo iz Beograda (u daljem tekstu Provajder), pruža usluge kupcu/korisniku (u daljem tekstu Korisnik).

Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se u pisanom elektronskom obliku od strane Korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Internet prezentaciji Provajdera ili putem elektronske pošte.

Podnošenjem zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Korisnik Provajderu unapred plaća naknadu za poručene usluge u iznosu koji je određen cenovnikom izabrane usluge na Internet prezentaciji Provajdera (www.dreamweb.rs), a na osnovu izdatog predračuna.

Porudžbinom i samim činom plaćanja usluga, smatra se da je zaključen Ugovor između Provajdera i Korisnika, u skladu sa odredbama Opštih uslova, za period koji Korisnik bira prilikom porudžbine, za svaku uslugu posebno.

Delovi Opštih uslova koji ukazuju na posebnu grupu usluga ili Korisnika primenjivaće se samo na njih.

Cenovnici objavljeni na Internet prezentaciji Provajdera su sastavni deo Opštih uslova korišćenja.

Član 2

Podaci o korisniku i privatnost

Korisnik je dužan da prilikom porudžbine usluga pruži tačne, potpune i važeće podatke.

Provajder se obavezuje da će čuvati privatnost Korisnika. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Provajdera odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korisnik je dužan da u slučaju bilo kakve promene identifikacionih ili kontakt podataka u roku od 7 dana prijavi promenu Provajderu, što podrazumeva samostalnu promenu podataka putem korisničkog portala, gde je to moguće, ili obaveštavanjem Provajdera, uz adekvatnu identifikaciju i dostavljanje odgovarajućeg dokaza o promeni. Provajder će u suprotnom smatrati da su podaci ispravni i neće biti odgovoran za eventualnu štetu do koje može doći zbog neispravnih podataka u nalogu korisnika.

U slučaju registracije domena, neki podaci o vlasniku (registrantu) domena će prema pravilima nadležnog registra domena, a u zavisnosti od izabranog tipa domena, biti prosleđeni nadležnom registru i prikazani u javno dostupnoj whois bazi. Za većinu tipova domena, a u zavisnosti od pravila nadležnog registra, korisnik može da doplati za uslugu sakrivanja podataka o vlasniku u javnoj whois bazi, što je moguće izabrati i prilikom inicijalne porudžbine domena ili naknadnom porudžbinom u korisničkom portalu. Korisnik je dužan da se dodatno upozna sa pravilima nadležnog registra za izabrani tip domena.

Podaci korisnika koji nisu javno dostupni u whois bazi domena, a do kojih Provajder dođe prilikom porudžbine usluga ili komunikacije sa zaposlenima Provajdera mogu biti dati samo sudu ili drugim nadležnim organima uprave, a na osnovu odgovarajućih sudskih, odnosno upravnih akata i zakona Republike Srbije.

Email adresa korisnika može jedino biti korišćena za povremeno obaveštavanje o bitnim novinama, izmenama naših usluga i cena, isticanju pretplate i slično. Korisnik se ne može odreći obaveznih obaveštenja, koja su sastavni deo zakupljene usluge, tokom trajanja zakupa i korišćenja usluga, odnosno tokom trajanja i važenja korisničkog odnosa.

Provajder može u svakom trenutku da obavi dodatnu proveru ispravnosti podataka i da od korisnika zatraži odgovarajuća identifikaciona dokumenta, u cilju verifikacije identiteta i ispravnosti podataka.

Pružanje neispravnih podataka može dovesti do suspenzije ili potpunog ukidanja korisničkog naloga i zakupljenih usluga, odnosno prestanka pružanja zakupljenih usluga.

Dodatne informacije o tome kako Provajder postupa sa ličnim podacima su dostupne na adresi dreamweb.rs/privatnost i regulisane su Sporazumom o obradi podataka, koji je sastavni deo Opštih uslova korišćenja.

Član 3

Komunikacija i obaveštavanje korisnika

Provajder je u obavezi da korisnike obavesti o isticanju pretplate poručenih usluga, ako je usluga koja je poručena bazirana na periodičnoj pretplati, najmanje 15 dana pre isteka pretplate, na email adresu koja je u tom trenutku podešena u nalogu Korisnika.

Korisnik je u obavezi da obezbedi nesmetani prijem e-pošte, kako se ne bi desilo da greškom korisnikovog anti-spam filtera ili internet/email provajdera korisnik ne dobije odgovor na pitanje, pristupne parametre za zakupljene servise, obaveštenje o isteku pretplate za zakupljene usluge i slično.

Korisnik je dužan da redovno proverava kontakt email adresu koja je navedena u korisničkom nalogu i da Provajdera uvek bez odlaganja obavesti o promeni svoje email adrese, na način kojim se nedvosmisleno može utvrditi identitet Korisnika, ili da samostalno izvrši promenu u svom korisničkom nalogu, na Internet prezentaciji/portalu (www.dreamclients.com), kako bi uvek bio u mogućnosti da na vreme dobije obaveštenje o isteku pretplate i druga važna obaveštenja.

Pristupne parametre za zakupljene usluge Provajder može slati isključivo na email adresu/e navedene u korisničkom nalogu i zahteve od Korisnika može prihvatati isključivo sa prethodno prijavljene i navedene kontakt email adrese u nalogu Korisnika.

Provajder neće prihvatati ni realizovati zahteve upućene sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu i nije dužan da pruži bilo kakvu podršku u slučaju obraćanja sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu.

Provajder ne može biti odgovoran ukoliko Korisnik iz prethodno navedenih razloga ne primi neko važno obaveštenje, kao na primer obaveštenje o isteku pretplate, što može dovesti do prekida u radu servisa ili čak trajnog gubitka naziva domena, podataka i slično.

Član 4

Način plaćanja

Korisnik ima mogućnost izbora perioda pretplate, a dužan je da Provajderu unapred plati naknadu za inicijalno uključenje usluge za izabrani period pretplate ili produženje za naredni period pretplate. Ponuđeni periodi pretplate se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane usluge, a objavljeni su na web sajtu Provajdera.

Korisnik prilikom porudžbine usluga ima mogućnost da izabere jedan od navedenih načina plaćanja:

 1. Internet platnom karticom

  Moguće je plaćanje Visa, MasterCard, Maestro, Amex i Dina platnim karticama, s tim što je potrebno da kartica obavezno podržava i plaćanje na Internetu.

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, a kompletan proces naplate se obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni nama i našem sistemu.

 2. Uplatom na tekući račun

  Plaćanje se može obaviti i na tekući račun Provajdera, po instrukcijama dostavljenim nakon porudžbine na email adresu Korisnika. Uplata se može izvršiti u bilo kojoj pošti ili banci ili upotrebom e-Bank naloga.

  Neophodno je da se podaci o uplatiocu, kao i poziv na broj poklapaju sa podacima na izdatom predračunu i dostavljenim instrukcijama za plaćanje, kako bi uplata bila ispravno obrađena i realizovana.

  Ukoliko se uplaćeni iznos ili uplatilac razlikuju od dostavljenih instrukcija, uplata neće biti proknjižena, a može biti potreban dodatni period za evidentiranje uplate i korekciju greške ili uplata može biti odmah vraćena uplatiocu, ako je uplatu izvršilo neko treće lice, koje nije navedeno na predračunu.

U slučaju neispravno izvršene uplate ili uplate izvršene sa zakašnjenjem, Provajder ne može biti odgovoran za zastoj u aktivaciji usluga, isključenje zakupljenih usluga, prekid u radu pruženih servisa, gubitak naziva domena i bilo kakvu eventualnu štetu koja iz toga može proizići.

Poručene usluge za koje nije primljena uplata, neće biti aktivirane, odnosno u slučaju produženja pretplate neće biti produžene i reaktivirane za naredni period.

Član 5

Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga, računara ili mreže

Zabranjeno je naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih Internet naloga ili tuđih računara bez znanja i odobrenja vlasnika. Ovo uključuje i takozvani "social engineering" (prevare koje navode druge ljude da odaju svoju šifru ili druge lične podatke), krekovanje šifri, skeniranje mreže, traženje bezbednosnih propusta na Internetu i slično.

Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe pružene usluge, odnosno hosting naloga, naših računara i mreže, bez obzira da li su nedozvoljene akcije izvršene na našim računarima i nalozima naših klijenata ili na bilo kojim drugim na Internetu, preduzećemo odgovarajuće mere koje podrazumevaju suspendovanje ili ukidanje zakupljenih usluga i prijavu nadležnom organu.

Član 6

Neželjena elektronska pošta

Neželjena elektronska pošta (spam) ili neželjena reklamna e-pošta (spamvertizing) je kod nas najstrože zabranjena i može dovesti do suspenzije ili brisanja korisničkog naloga.

Slanje neželjnih email poruka ili bilo kakvih poruka van teme u diskusionim grupama putem mailing liste je posebno nemoralno i biće tretirano na taj način.

Slanje elektronskih poruka, naročito reklamnog sadržaja, za više od pet primalaca, je samo po sebi spamovanje (spamming), osim ako te osobe nisu tražile da budu na toj listi za slanje i da im takva poruka bude poslata.

Slanjem neželjene pošte se takođe krše i sledeći zakoni Republike Srbije: Zakon o oglašavanju, član 9, stav 3; Zakon o elektronskoj trgovini, članovi 8 i 22; Zakon o elektronskim komunikacijama, član 118, pa pored suspenzije zakupljenih usluga može dovesti i do prijave nadležnom organu.

Prethodni stavovi ovog člana važe bez obzira da li se slanje e-poruka vrši sa naših servera ili ne, ako se u sadržaju poruke pominje ili reklamira sajt/domen koji se nalazi na nekom od naših hosting servisa.

Član 7

Nedozvoljene skripte i aplikacije

U hosting paketima na deljenom serveru nije dozvoljeno hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i slično), IRC servera ili bilo kojih aplikacija i skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti "shared" (deljenog) hostinga i zahtevaju zaseban server.

Prethodni stav se odnosi i na bilo koje sajtove, prezentacije i web aplikacije koje prave preveliko opterećenje na serveru i time ugrožavaju ostale korisnike i zbog toga zahtevaju hostovanje na zasebnom serveru.

Član 8

Zloupotreba ili prevelika upotreba deljenih resursa

Namera Provajdera je da svojim korisnicima obezbedi kvalitetnu uslugu hostovanja internet prezentacija i prostor za datoteke (fajlove) internet prezentacije (web sajta), ali ne i prostor za skladištenje veće količine podataka (fajlova) koji nisu sastavni deo internet prezentacije, odnosno nisu linkovani na sajtu, kao i pravljenje deljenog ili javnog FTP servera ili obrade velike količine podataka, jer tako nešto zahteva zaseban server i prevazilazi mogućnosti običnog (deljenog) web hosting servisa.

Korisnik je u obavezi da vodi računa da upotrebom zakupljenih hosting usluga ne vrši slanje podataka ili zahteva za podacima koji značajno prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenja na serverima, mreži i drugim servisima. Ovo takođe uključuje i prekomerno slanje zahteva trećih lica prema pruženoj hosting usluzi, odnosno prema našim serverima.

Prevelikim opterećenjem deljenih resursa će se smatrati prosečno dnevno opterećenje ili maksimalno dnevno opterećenje procesora, mrežnih resursa, količine upotrebljene memorije ili broja zahteva ka web serveru ili database serveru, kao i ukupan broj fajlova ili ukupna veličina baze podataka i broja redova u tabelama baze, u toku jednog dana ili više uzastopnih dana, koje je deset puta veće od upotrebe prosečnog korisnika ekvivalentne hosting usluge Provajdera.

Korisnik je u obavezi da doplati za prekoračene resurse, kao i za bilo koju štetu načinjenu upotrebom servisa u suprotnosti sa ovim pravilnikom, kao i direktno ili indirektno omogućavajući zloupotrebu ili prekomernu upotrebu resursa od strane trećih lica.

Član 9

Zakonske regulative i nedozvoljeni sadržaji

Sadržaj, izgled, namena i funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika ne mogu biti u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, kao i međunarodnih prava.

Najstrože je zabranjeno na servere Provajdera postavljati nelegalan materijal, odnosno materijal sa zaštićenim autorskim pravima (npr: mp3, avi, softver i slično...) bez odobrenja nosioca autorskog prava, kao i krekovan softver, nelegalno pribavljene softverske komponente, šifre, serijske brojeve i slično, a to uključuje i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na drugim serverima, kao i na bilo koji način propagiranje nelegalnog sadržaja ili nelegalnih aktivnosti putem bilo kojih usluga pruženih Korisniku.

Zabranjeno je postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi ili se njime povređuju nečija lična prava ili materijal za koji procenimo da je nepristojan ili na bilo koji način opasan.

Nije dozvoljeno postavljanje ili linkovanje pornografskog materijala na zakupljenim servisima Provajdera, odnosno u hosting nalozima i na sajtovima Korisnika.

Nije dozvoljeno vršenje nelojalne konkurencije, odnosno reklamiranje i promovisanje drugih konkurentskih firmi na sajtovima hostovanim na našim serverima ili vršenje negativne propagande naših usluga.

Korisnik koji prekrši neko od pravila iz ovog člana i kome pronađemo ovakav materijal može biti upozoren ili će mu nalog biti odmah suspendovan ili potpuno obrisan u zavisnosti od naše procene nivoa prekršaja.

Provajder ne snosi odgovornost za štetu nastalu neovlašćenom ili protivpravnom upotrebom zakupljenih usluga od strane Korisnika ili trećih lica kojima je Korisnik omogućio pristup.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj, izgled i namenu svoje Internet prezentacije. Korisnik je dužan da Provajderu nadoknadi svaku štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog sadržaja na svojoj prezentaciji.

Član 10

Garancije kvaliteta i ograničenja garancije

Provajder garantuje 99.9% vremena dostupnosti zakupljenih web hosting servisa na mesečnom nivou. Nedostupnost podrazumeva vremenski period u kome su zakupljeni web hosting servisi bili potpuno nedostupni na celoj internet mreži. Nedostupnost ne podrazumeva privremeno otežan ili usporen pristup nekom servisu ili samo sa nekog dela internet mreže i ne uključuje nedostupnost koju korisnik ne prijavi u roku od 5 dana ili nedostupnost izazvanu planiranim radovima na serverima ili mreži, DDoS napadom i drugim hakerskim napadima na koje se ne može uticati, otkazom aplikacije korisnika, delima ili propustima korisnika, delima trećih lica kojima je odobren pristup od strane korisnika, kršenjem pravilnika ili višom silom.

Za svakih 0.1% vremena nedostupnosti servisa na zakupljenom hosting paketu, u periodu od 30 dana, koji su ispod garantovane dostupnosti, korisnik ima pravo da zatraži besplatno produženje pretplate za zakupljenu web hosting uslugu za jedan dan, odnosno ekvivalentno umanjenje cene za naredni period pretplate. Produženje pretplate ovom garancijom je ograničeno na maksimalno 30 dana, za probleme nastale u jednom kalendarskom mesecu.

Prethodni stav se ne odnosi na namenske (eng. Dedicated) servere i virtuelne (VPS/Cloud) servere. Kod zakupa namenskih i virtuelnih servera, Korisnik može zatražiti umanjenje mesečne cene usluge za naredni period pretplate, u iznosu od 10% mesečne cene zakupa, za dostupnost ispod 99.9% ili u iznosu od 20% mesečne cene zakupa, za dostupnost ispod 99%, u iznosu od 35% mesečne cene zakupa za dostupnost ispod 95% ili u iznosu od 50% mesečne cene zakupa za dostupnost ispod 90%, u jednom kalendarskom mesecu.

Rezervne kopije podataka (eng. backup /bekap/) i očuvanje podataka korisnika nisu uključeni u garanciju kvaliteta. Provajder pravi redovne i višestruke rezervne kopije fajlova i baza podataka korisnika i nastoji da uvek vodi računa da automatizovane rezervne kopije budu ispravne, ali nažalost nije uvek moguće verifikovati integritet i dostupnost automatski generisanih bekapova zbog čega se za iste ne može garantovati.

Provajder ne može biti odgovoran ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka podataka korisnika, zbog čega je preporučljivo da korisnik uvek redovno pravi rezervne kopije svojih podataka i da ih čuva na svom računaru ili drugim medijima za skladištenje podataka, kako bi se osigurala dostupnost važnih podataka. Tokom trajanja perioda zakupa Korisnik u svakom trenutku može samostalno kreirati rezervne kopije i preuzeti sadržaj sa servera, putem hosting kontrol panela ili FTP naloga.

Član 11

Sigurnosne mere i obaveze korisnika

Korisnik web hosting usluga se obavezuje da savesno vodi računa o sigurnosnim merama prilikom korišćenja zakupljenih web hosting usluga.

Ukoliko Korisnik podatke za pristup svojim uslugama (korisničko ime i lozinku) da trećem licu, Provajder će za svaki izvršen pristup smatrati da ga je izvršio korisnik lično, odnosno da je izvršeno sa punim ovlašćenjem i saglasnošću korisnika.

Korisnik je u obavezi da se u maksimalno razumnoj meri uveri da je softver koji čini sastavni deo sadržaja sajta koji se postavlja na server bude bez sigurnosnih propusta.

Prilikom internet nastupa Korisnik će voditi računa da ne provocira sigurnosne ili bilo kakve napade na svoj sajt i ostale pružene usluge, mrežu i servise vezane za pružene usluge.

Korisnik je u obavezi da konstantno nadgleda i kontroliše sadržaj postavljen na prostoru pružene hosting usluge i da u slučaju da primeti sadržaj koji nije sam postavio bez odlaganja obavesti Provajdera, odnosno tehničku podršku zakupljene web hosting usluge Provajdera.

Korisnik je u obavezi da uvek održava maksimalan nivo bezbednosti tako što će redovno vršiti nadogradnju softvera koji je sastavni deo web sajtova postavljenih na prostoru zakupljene hosting usluge, kako bi se sprečila zloupotreba bezbednosnih propusta u zastarelim web aplikacijama od strane trećih lica.

Korisnik je dužan i da sa servera, odnosno prostora zakupljenog web hosting servisa, ukloni sve zastarele web aplikacije koje se više ne koriste ili ne održavaju i ne nadograđuju redovno.

Član 12

Raskid ili produženje korisničkog odnosa

Zakup standardne web hosting usluge (hosting paketa na deljenom serveru) i registracije domena se automatski smatraju otkazanim nakon isteka pretplate, ukoliko Korisnik po dostavljenom predračunu ne plati produženje pretplate pre datuma dospeća, odnosno isteka pretplate.

Nakon isteka zakupljenog perioda pretplate za hosting paket, dolazi do suspenzije naloga čime se onemogućava dalji pristup sadržaju naloga i upotreba zakupljenog servisa. Korisniku može biti ponovo omogućen pristup samo nakon uplate određenog iznosa za produženje pretplate i u slučaju da je produženje pretplate tada i dalje moguće, odnosno da podaci sa isteklog servisa još uvek nisu obrisani.

Sadržaj zakupljene hosting usluge se može čuvati najviše do 90 dana nakon isteka pretplate, ali za to ne postoje nikakve garancije, ako Korisnik nije na vreme, odnosno pre isteka pretplate izvršio uplatu za naredni period zakupa, po predračunu dostavljenom na email adresu navedenu u korisničkom nalogu.

Registracija Internet domena se može produžiti najviše do 30 dana nakon isteka, ali kod nekih tipova domena i u nekim slučajevima takav period ne postoji i domen može biti zauvek izgubljen nakon isteka registracije ili može biti potrebno plaćanje dodatnih penala za povraćaj domena kod nadležnog registrara.

Provajder ne može da garantuje da će u slučaju isteka pretplate, odnosno kašnjenja u plaćanju sve pružene usluge moći ponovo da budu produžene i reaktivirane, niti je odgovoran za gubitak podataka ili bilo kakve štete nanete Korisniku u slučaju plaćanja za zakašnjenjem. Predračun za produženje usluga se uvek izdaje i šalje na email adresu korisnika (u trenutku slanja navedenu u korisničkom nalogu), najmanje 15 dana pre isteka pretplate, a preporučljivo je da se uplata po izdatom predračunu izvrši što je pre moguće, a najmanje 5 dana pre roka, odnosno datuma dospeća navedenog na predračunu, kako bi uplata bila na vreme evidentirana i produženje pretplate za sve zakupljene usluge bilo na vreme realizovano.

U slučaju da Korisnik izvrši plaćanje po dostavljenom predračunu, Ugovor se automatski smatra produženim za naredni period pretplate naveden na predračunu po kome je izvršena uplata, pod istim uslovima.

U slučaju da Korisnik izvrši plaćanje sa zakašnjenjem, odnosno nakon isteka pretplate i suspenzije zakupljene usluge, period pretplate se ne pomera za taj period tokom koga je usluga bila pod suspenzijom, već Korisnik tada plaća retroaktivno i period u kome je hosting nalog ili domen bio pod privremenom suspenzijom.

Član 13

Raskid ili produženje zakupa namenskog ili virtuelnog servera

Pretplata za zakup namenskog (Dedicated) servera ili virtuelnog (VPS/Cloud) servera se automatski smatra produženim za isti period na koji je usluga prethodno bila zakupljena, ako Korisnik nije unapred otkazao korišćenje servera u predviđenom otkaznom roku.

Zakup namenskog servera je potrebno otkazati najmanje 20 dana pre isteka pretplate, a virtuelnog servera najmanje 7 dana pre isteka pretplate. Ukoliko se pretplata za zakup servera ne otkaže u navedenom roku, Korisnik je dužan da plati i pretplatu za naredni mesec po dostavljenom predračunu.

Minimalni period zakupa (korišćenja) namenskog ili virtuelnog servera je tri meseca, a u slučaju mesečnog plaćanja, korisnik je u obavezi da obavi plaćanje za prva tri meseca zakupa, pa za taj period nije moguće otkazati uslugu.

Zakup namenskog ili virtuelnog servera se otkazuje slanjem obaveštenja na email adresu [email protected] sa email adrese navedene u nalogu Korisnika. Potrebno je da Korisnik na email dobije i povratnu potvrdu da je zahtev prihvaćen i da je usluga otkazana, kako bi se otkaz smatrao konačnim.

Provajder je dužan da u roku od 3 radna dana na email adresu Korisnika potvrdi otkaz servera. U slučaju da Korisnik u predviđenom roku nije dobio potvrdu o otkazu, potrebno je da i telefonom kontaktira korisnički servis Provajdera, radi provere prijema i ispravnosti poslatog zahteva.

Nakon isteka pretplate i ukidanja servera podaci skladišteni na serveru će biti trajno i bespovratno obrisani.

Član 14

Ograničenje odgovornosti

Provajder nije odgovoran za probleme u funkcionisanju delova Interneta na koje ne može da utiče.

Provajder nije u obavezi da Korisniku obezbedi Internet prezentaciju ili da na prezentaciji Korisnika vrši bilo kakve korekcije i intervencije, niti da kreira email adrese u okviru zakupljenog hosting paketa.

Provajder ni na koji način nije odgovoran za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika, kao ni za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja Internet prezentacije, kao ni za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik objavi na svojoj Internet prezentaciji ili koje Korisnik primi od trećih lica - posetilaca Internet prezentacije.

Provajder ne može biti odgovoran za probleme u funkcionisanju internet prezentacije, email adresa i drugih segmenata zakupljene web hosting usluge, u slučaju neadekvatne ili nestručne upotrebe ili neadekvatnog odabira hosting usluge od strane Korisnika, prema svojim potrebama, kao na primer, nedovoljnoj količini prostora na disku, nedovoljno hardverskih resursa za potrebe sajta, i slično.

Provajder ne odgovara za bezbednost Internet prezentacije Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu ili prava pristupa Internet prezentaciji trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene Internet prezentaciji ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu.

Provajder ne odgovara za punovažnost i izvršenje ugovora koje, posredstvom svoje Internet prezentacije, Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima.

Član 15

Reklamacije

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Provajderu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 48 sati od prijema predračuna ili računa.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu.

Provajder može odobriti povraćaj novca za web hosting uslugu u slučaju da pružena usluga nije u skladu sa specifikacijama na sajtu i da Provajder ne može da otkloni nesaobraznost i ponudi Korisniku adekvatno rešenje. Povraćaj novca je moguć samo za web hosting uslugu, pod uslovom da je ispravan zahtev primljen u roku od 14 dana od aktivacije web hosting usluge.

Povraćaj novca nije moguć za zakup virtuelnih i namenskih servera, SSL sertifikata i registraciju ili transfer domena. U slučaju obavljene registracije ili transfera domena, kao i nakon započete pripreme namenskog ili virtuelnog servera, povraćaj novca više nije moguć.

U slučaju da Korisnik prilikom porudžbine pogrešno unese naziv domena, nakon prijema uplate i obavljene registracije poručenog naziva domena, nije moguće da se novac vrati, uplata prenese na registraciju drugog domena ili da se isti preimenuje.

Provajder neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

Član 16

Povraćaj sredstava

U slučaju da je povraćaj novca moguć, postoje sledeći načini za povraćaj uplaćenih sredstava, koji zavise od načina uplate.

 1. U slučaju Internet plaćanja platnom karticom, Provajder je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko platne kartice, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, kojom je prethodno i izvršeno plaćanje.
 2. U slučaju plaćanja na tekući račun, povraćaj će biti izvršen uplatom sredstava na račun kupca, pri čemu će Provajder prethodno na email adresu Korisnika poslati tačnu proceduru i zatražiti neophodne podatke.

Dodatni troškovi Korisnika (bankarski troškovi, troškovi puta i slično) nisu predmet povraćaja i Korisniku neće biti nadoknađeni.

Član 17

Završne odredbe i važenje ugovora

Provajder zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome.

Provajder zadržava pravo da u bilo kom trenutku ove uslove izmeni, a obavezuje se da izmenjene uslove bez odlaganja objavi na svom sajtu, putem adrese dreamweb.rs/tos.

Provajder zadržava pravo privremenog suspendovanja ili potpunog i trajnog ukidanja pristupa Korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nepoštovanja nekog od navedenih stavova Opštih uslova, u cilju zaštite servisa i drugih korisnika.

U slučaju kršenja Opštih uslova svu odgovornost za eventualne direktne ili indirektne štete snosi isključivo Korisnik. Korisnik prihvata obavezu da Provajderu nadoknadi sve eventualne gubitke, štete i troškove nastale kršenjem bilo kog dela Opštih uslova korišćenja.

Korisnik kome zbog nepoštovanja Opštih uslova bude ukinuto pružanje usluge, nema pravo na povraćaj novca, a u slučaju kršenja zakona će biti prijavljen nadležnom organu, u skladu sa zakonskim obavezama.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.
Plaćanje se može obaviti platnom karticom na sajtu, gotovinskom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci, e-bank nalogom, virmanom ili deviznim transferom iz inostranstva.
Verified by Visa MasterCard Secure Code

Web sajt koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i statističku analizu posete.
Korišćenjem našeg sajta ste saglasni sa upotrebom kolačića. Pročitajte više u našoj Politici privatnosti.

OK